buồi
{dính nhau như cứt với đít}
1

(thành ngữ) Chỉ sự gắn bó, thân thiết của 2 (hay nhiều) người, thường là bạn bè. Đi đâu, làm gì cũng có nhau.

- Hai thằng dính nhau như cứt với đít í!

đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dính nhau như cứt với đít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com