đóng gạch
{dóc tổ}
1

Chỉ hành động nói dóc, nói quá sự thật, bốc phét thuộc hàng cao thủ!

Mày đúng là dóc tổ!

đăng bởi thằng hề đến từ Nam Định (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dóc tổ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com