đồ đập đá
{dẻo tay}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nghề nghiệp không chính thức

mày chia bài sao dẻo tay quá ta. mày mà bắn bài tay chặt tay đó

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dẻo tay"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com