photoshop
{dế mèn phiêu lưu kí}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Tên một tác phẩm văn xuôi của nhà văn Tô Hoài dành cho trẻ em, gồm 10 chương, kể về "cuộc sống trôi dạt của Dế Mèn".

(Muốn biết kĩ nữa thì Wikipedia đi nà: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%BF_M%C3%A8n_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_k%C3%BD)

Ông chưa bao giờ nghe tới "Dế Mèn phiêu lưu kí" luôn hả trời? Tuổi thơ bất hạnh~~~ :3

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dế mèn phiêu lưu kí"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com