canh me
{dịch slide}
1

một kiểu truyền đạt kinh nghiệm đa số diễn ra ở FU HCM (chưa rõ FU HN ra sao): cần cần dùng sách, chỉ cần hơi hiểu hiểu vấn đế, có vốn tiếng Anh khá đọc dịch nhanh và chém gió tốt trước sinh viên dỏm.

A: Ổng dạy hay không mậy ?
B: Siêu nhân "dịch slide" !

đăng bởi QCS đến từ SE0426 (March 07, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "dịch slide"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com