Công cốc
{doli}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

dốt thế? thiểu năng à?

seo mi doli the?
doli ah?

đăng bởi ta đến từ vietnam (September 24, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "doli"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com