tú quyên vo tròn
{feed}
1

chỉ tình trạng không hiểu bài + điểm kém + thi lại + học lại của cóc FU HCM.
( đặc biệt với Java tại SE0426 ... ).

Hiếu sàn: Kì này học Java với Kh' sao ....
Bảo sàn: Chỉ có thể là feed !!! Hahaha !

đăng bởi QCS đến từ SE0426 (March 07, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "feed"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau