vét máng
{hàng hiếm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nghĩa đen: Măt hàng hiếm có.
Nghĩa chuyển: Sự vật hiếm có, việc hiếm có,...diễn tả sự ít ỏi, hiếm có của cái được miêu tả.

hàng này hiếm nà

Cái này là hàng hiếm đấy em lùng mãi mới đước

đăng bởi gacon đến từ Ha noi (October 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng hiếm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com