cục vàng
{hàng trắng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

heroin

hôm nay mi có đem hàng trắng theo không? Nếu có sang cho ta ít.

đăng bởi Kim Yến đến từ California (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng trắng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com