sến
{hốt xác}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

Là một từ mang ý nghĩa đe dọa, làm tổn thương người khác.

Mày tin tao hốt xác mày không?!!

Mày đi hốt xác thằng A cho tao!

đăng bởi thằng hề đến từ Nam Định (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hốt xác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com