đầu buồi
{hai ngón}
1

dân móc túi

hai ngón chuyên nghiệp

ê thằng hai ngóc kia, định móc túi tao hả

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hai ngón"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com