chai
{hem}
1

từ cho zô cuối câu hỏi hoặc câu phủ định, nghĩa là "không"

Đi chơi hem mày?

tags chơi đi mày
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hem"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com