sến
{i tờ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ người không biết chữ hoặc ít học

mày chẳng biết i tờ gì cả, nói mãi mà chẳng hiểu

đăng bởi đến từ hn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "i tờ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau