lặn đi cho nước nó trong

Từ 'không on' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'không on':
1
no online

Cách nói không chuẩn của từ "offline" trong tiếng Anh, có nghĩa là không có mặt (thường là trong các phần mềm chat trên mạng.)

I no online tu đây. (Tui (sẽ) không online hôm nay.)

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "không on"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com