chuẩn không cần chỉnh
{khẩu thần công}
1

Vừa chỉ dương vật vừa chỉ điếu cày

Khẩu thần công to nhỉ!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khẩu thần công"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com