đuối lý

Từ 'kh��' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'kh��':
Nếu bạn biết nghĩa từ này, xin bạn đóng góp cho từ điển Tiếng Lóng ngày càng nhiều từ mới.