lên đường
{khoai}
1

Vừa chỉ dương vật vừa chỉ sự khó khăn

Vụ này khoai đây!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "khoai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com