Viêm Cánh
{ki bo}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

sự keo kiệt

thằng này nó ki bo lắm, mày đừng hòng lấy được của nó dù chỉ 1 xu

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ki bo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com