Xuống suối vàng
{léng phéng}
1

sự béng mảng tới 1 nơi hay công việc nào đó (từ mang tính chất thuần Nam Bộ)

nó mà còn léng phéng tới đây thì tao chém!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "léng phéng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com