bóc lịch
{lên bờ xuống ruộng}
Nguồn gốc thán từ trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Cụm từ chỉ mức độ mạnh, lâu, nhiều khi gặp phải (hoặc bị) chuyện không hay như: Đánh, chửi, hành hạ, xui xẻo...

Thằng nhỏ mới bị bố nó đánh cho Lên Bờ Xuống Ruộng!

Cái T nó làm tao Lên Bờ Xuống Ruộng mấy hôm nay!

đăng bởi thằng hề đến từ Nam Định (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên bờ xuống ruộng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com