Deet Song Hui
{lên thớt}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả phù mỏ
1

Chỉ sự roiư vào tình thế khó khăn, nguy hiểm.

Chưa học được mấy mà mai thi, kiểu này lên thớt rồi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên thớt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com