Deet Song Hui
{lí mặc sầu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cảm giác buồn khôn tả.

ôi cuộc đời.Lí mặc sầu quá

đăng bởi mocking đến từ from the hell (August 08, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lí mặc sầu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com