Đái bắn
{lóng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tiếng lóng dùng để chỉ nghĩa khác của một từ, cụm từ.

nguyên hồng là nhà văn đầu tiên dùng tiếng lóng trong tiểu thuyết

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lóng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com