đồ đập đá
{lộn lông cò}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

Đây là cách nói lái đọc đúng lại thành "cọ lông ..." Ám chỉ một "nghề nghiệp" không có thật nhằm sỉ nhục, khinh rẻ, coi thường hay chửi ai đấy.

- À thằng ấy à ! Có mà làm cái nghề Lộn lông Cò =)) ( Bựa quá)

đăng bởi Hồ muối đến từ Hồ muối (July 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lộn lông cò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com