Bó tay chấm com
{lụt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Khi ngày thi đến mà kiến thức chưa tiếp thu được bao nhiêu thì dùng từ này, có thể hiểu nghĩa của nó là: Học không kịp, học chậm, học thiếu, rối tung cả lên

Em cần phụ đạo thêm nữa mới thi được

A. Tối nay đi sinh nhật không
B. Tau lụt rồi, mai thi mà dừ mới đọc được đến chương 3.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lụt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com