vịnh
{lemon question}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

lemon = chanh (1)
question = hỏi (2)
(1) + (2) = chảnh

Đồng nghĩa với từ viết tắt là \"lemon quest\"

Con nhỏ đấy thật là lemon question

đăng bởi vitcon đến từ Voz, FCVN (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lemon question"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com