u50
{máu gái}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ hoặc tính từ chỉ sự việc tính chất thích phụ nữ không quang minh chính trực

Cha này máu gái lắm

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "máu gái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com