ếch pha cóc
{mặt ngựa thần thánh}
1

Để chỉ ca sĩ Bảo Thy của Việt Nam có khuon mặt dài như ngựa

Mặt ngựa Thần Thánh!
Danh lừng vũ Trụ.
Đạo Nhạc Ầm Ầm.
Mà Đếch Bị Bắt

đăng bởi Trời ơi đến từ GVN (November 05, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mặt ngựa thần thánh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com