khủng
{rỗi hơi}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

Không có việc gì làm

Mày rỗi hơi à?

đăng bởi Innocent đến từ Innocent (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "rỗi hơi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com