đi
{sặc cục}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Sặc cục là sục c*c,... chỉ hành động dùng tay kích thích dương vật...

Đang làm đếk gì thế chú... ??
Đang ở trong phòng sặc cục !!

đăng bởi megaman2111 đến từ Gamevn (September 22, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sặc cục"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com