lol
{sỏ nhầm giày}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ được dùng ở miền Bắc Việt nam để nói hành động lầm đường của những người đi lính cho thực dân Pháp

Bố nó sỏ nhầm giày, không được đi đại học đâu

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sỏ nhầm giày"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com