cây đinh
{số dzách}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đứng đầu, giỏi (ý mỉa mai)

- Mày á, ngu là số dách.
- Cái thằng ấy! chỉ có tán gái là số dzách.

đăng bởi peihoh đến từ Gia Định Sài Gòn (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "số dzách"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com