bắn súng
{số hưởng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

sự may mắn mà ai đó bất ngờ có được

Nó mới kua được con bé nhà giàu
Thằng này số hưởng

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "số hưởng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com