hàng độc
{tàn mạt}
1

Thường để chỉ về sự khó khăn

khó tàn mạt, dữ tàn mạt

tags khó cao dễ
đăng bởi LinhSương đến từ CT (July 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tàn mạt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com