uống sâm
{tàu sáu tấm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

quan tài, áo quan, hòm

Đời trai chỉ cấn mấy thứ là thỏa mãn: một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh, đi khắp năm châu, nằm tàu sáu tấm

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tàu sáu tấm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com