wth
{té nước theo mưa}
1

Thành ngữ Vn: chỉ sự cơ hội.

Cái lão ấy chỉ giỏi té nước theo mưa thôi!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "té nước theo mưa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com