xám hồn
{tê}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cũng như phê, nhưng nặng hơn, có nghĩa là gần như tê liệt vì ... phê

Tê.......

Tê chưa chú em...

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 20, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com