hai ngón
{tện}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả phù mỏ hậu quả khó lường
1

cách nói chệch của Nện

Tện nó đi!

đăng bởi khoda đến từ Haiz (April 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tện"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com