S
{tỉn}
1

da ngăm đen

Quỳnh tỉn ơi, đi học thôi!!

đăng bởi Thu Phương đến từ Việt Nam (March 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "tỉn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com