Đái bắn
{từ từ cho khoai nó nhừ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

từ từ, đừng vội vã

Gì mà cuống lên thế? Cứ từ từ cho khoai nó nhừ.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "từ từ cho khoai nó nhừ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com