Đái bắn
{thả ngầm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

địt, đánh hơi không nghe tiếng nhưng mùi hôi rất nồng nặc

Ai bủm thì phải nên khoe
Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
Tổ cha cái thứ chết bầm
Bủm cho thúi quắc âm thầm bỏ đi
Tớ đây rất ghét... bủm xì
Bủm cho đã đít, có gì tính sau

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thả ngầm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com