69
{thời quét}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Gặp may mắn
Gặp việc trúng thời điểm vào đúng lúc thích hợp
Có đồ vật hay ai đó đúng lúc

Chuẩn bị gặp bà, gặp luôn rồi, thời quét

đăng bởi HELLO WORD đến từ Da Nang (March 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thời quét"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com