tới
{vàng nổi}
1

- cứt

- Dạo này định đi buôn vàng nổi, í các hạ thế nào

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vàng nổi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com