Chưa đủ trình
{vãi lìn}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

vãi "lồn"

thằng này vui vãi lìn

đăng bởi Kirk Gibbons đến từ VN (October 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vãi lìn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com