hót
{vandersar}
Nguồn gốc đồng âm
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

= xa

nhà ông vandersar quá

đăng bởi hoainam88 đến từ abc (December 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vandersar"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com