chới với
{vlù}
1

Vừa nói trệch và viết tắt của từ vãi lồn.

Vlù cái con lớp trưởng

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "vlù"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com