vét máng
{xạo quần}
1

nói điều không đúng sự thật

mày mà làm được? xạo quần quần quá đi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xạo quần"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com