Tinh tướng
{xa phu}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

ý ám chỉ các chú xe ôm, được lấy trong game online Thiên Long Bát Bộ.

A "B, qua nhà thằng C, f9 chít mịa nó đê!!!"

B "Nhà nó xa lắm, chạy đến nơi cũng hết hơi, đánh đấm giề!"

A "Uội, xa chả biết kêu xa phu à, thằng ngu thế không biết"

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xa phu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com