KIA
{xin tí tiết}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả hậu quả khó lường
1

giết chết, đe dọa

Chú mà loạng quạng là anh xin tí tiết chú liền!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xin tí tiết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com