kinh cậu mười lăm phút
{xl}
1

Viết tắt của từ xin lỗi nhưng nghĩa phổ biến nhất hiện tại là xạo l*n.

Mày chỉ được cái xl là giỏi!

tags xl xạo l*n
đăng bởi RanneRo đến từ Vietnam (October 04, 2009)
2

1. Viết tắt của /xin lỗi/, thường dùng trong chat.
2. Từ này có thể gây hiểu lầm cho người đọc, vì đọc ra là "xờ lờ".

- xl nhé!

đăng bởi Anh Mạnh đến từ Hà Lội (October 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xl"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com